MEDINA NZOZ

przychodnie.plPrzychodnie

,  diabetolog

czwartek 27.02.2020

MEDINA  NZOZ
MEDINA  NZOZ

MEDINA NZOZ
ul. Krzywe Koło 8/10 00-270 Warszawa

godziny pracy placówki
Godziny pracy placówki :

poniedziałek-piątek: 8.00-20.00

MEDINA NZOZ

Medina NZOZmedserwis.pl

SPECJALISTYKA


W ramach podpisanej z NFZ umowy zapewniamy Państwu konsultacje lekarzy specjalistów z zakresu:

- NEUROLOGII – dr n. med. Wanda Laskowska-Studniarska
Pracujemy głównie w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- REUMATOLOGII – dr Robert Rupiński, dr Rafał Ptaszyński
Pracujemy głównie w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- KARDIOLOGII – dr Anna Bujwan
Tylko wizyty płatne. Cena wizyty 120 zł (EKG w cenie).

GERIATRA – dr Maciej Grodzicki
Poradnia czynna od godz. 17:30 do 20:00
Wizyta trwa ok. 1 godz. Cena 150 zł.

Czym jest GERIATRIA?

Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się fizjologicznymi i patologicznymi aspektami starzenia się człowieka oraz problemami klinicznymi starszego wieku.
Starzenie się jest to normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w rozwoju organizmów, także człowieka. Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu. Starzenie się jako proces dynamiczny, progresywny przebiega jednokierunkowo bez możliwości cofnięcia upływającego czasu.
Za początek starości przyjmuje się umownie 60 rok życia (wg Światowej Organizacji Zdrowia- WHO) lub 65 rok życia.
Ludzie starzy nie stanowią jednolitej grupy, zarówno pod względem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, jak i pod względem sytuacji życiowej, ekonomicznej i społecznej. Uzasadnia to podział starości na podokresy:
- starość wczesną (wiek podeszły) między 60 a 74 rokiem życia
- starość późną, między 75 a 89 rokiem życia
- starość bardzo późną (okres długowieczności) powyżej 90 roku życia.
Pod względem jakościowym starzenie, które przebiega jako proces fizjologiczny, bez powikłań chorobowych określa się jako starzenie prawidłowe. Niestety, najczęściej starzenie zostaje powikłane lub przyspieszone przez przewlekłe procesy chorobowe i mówimy wówczas o starzeniu patologicznym.
Poza ogólną znajomością geriatrii przez wszystkich lekarzy potrzebna jest kadra wyspecjalizowanych lekarzy geriatrów, którzy uzyskują znajomość problemów osób starszych. Lekarze geriatrzy mogą pełnić rolę konsultantów dla lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych specjalności, a także prowadzić poradnie geriatryczne i oddziały geriatryczne szpitali.
Całościowa ocena problemów osoby w podeszłym wieku uwzględnia zaawansowanie i przebieg procesu starzenia, stan zdrowia, warunki życiowe i rodzinne, problemy społeczne i psychologiczne oraz subiektywne potrzeby. Konsekwencją starzenia jest degradacja sprawności funkcjonalnej, przy czym szczególnie podkreśla się znaczenie osłabienia zdolności naprawczych i przystosowawczych. Trudności z utrzymaniem homeostazy, spadek naturalnej odporności oraz kumulacja podczas życia osobniczego wpływu różnych szkodliwych czynników przyczyniają się do bardzo wysokiej chorobowości w późniejszym okresie życia. Lekarze geriatrzy zajmujący się osobami w starszym wieku mają holistyczne podejście do oceny swoich pacjentów.

Zapisy do lekarzy specjalistów osobiście w rejestracji Przychodni lub telefonicznie
w godz. 08:00 – 20:00 tel.: 22 831-07-21
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA


Na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na Podstawową Opiekę Zdrowotną zapewniamy Państwu:
Opiekę lekarską:
- badania i porady lekarza pierwszego kontaktu
- diagnostyka i leczenie
- skierowania na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki
długoterminowej
- orzeczenia i opinie lekarza o stanie zdrowia
- promocja zdrowia i profilaktyka chorób
Opiekę pielęgniarską:
- udzielanie świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych
- edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób
- realizacja zleceń lekarskich

Opiekę lekarską i pielęgniarską naszym Pacjentom zapewniamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.

Aby wybrać lekarza pierwszego kontaktu w naszej Przychodni należ zgłosić się osobiście do rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 z dowodem osobistym, dokumentem ubezpieczenia w celu wypełnienia deklaracji.

Nocną i świąteczną pomoc medyczną świadczą:

AMBULATORYJNA POMOC LEKARSKO-PIELĘGNIARSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FALCK”
08-838 Warszawa
ul. Sapieżyńska 10
Tel.: (22) 536-97-75

WYJAZDOWA POMOC LEKARSKO-PIELĘGNIARSKA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia FALCK"
08-838 Warszawa
ul. Sapieżyńska 10
Tel.: (22) 536-97-75

TRANSPORT SANITARNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia FALCK"
08-838 Warszawa
ul. Sapieżyńska 10
Tel.: (22) 353-91-51
PROMOCJA ZDROWIA Z EDUKACJĄ I SZEROKO POJĘTĄ PROFILAKTYKĄ


Zapraszamy Państwa do udziału w programach profilaktycznych realizowanych w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

DO PROGRAMU ZAPRASZAMY:
- Osoby pomiędzy 35 a 55 rokiem życia
- Osoby z nadwagą, żyjące w nadmiernym stresie, z wysokim poziomem cholesterolu
- Osoby u których nie rozpoznano chorób układu krążenia
PROGRAM OBEJMUJE:
- Pomiar ciśnienia
- Pomiar wagi
- Pomiar lipidogramu (cholesterol całkowity, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol,
triglicerydy i poziom cukru na czczo we krwi)
- Wizytę u lekarza wraz z edukacją zdrowotną

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC

DO PROGRAMU ZAPRASZAMY:
- Osoby pomiędzy 40 a 65 rokiem życia palące papierosy czynnie lub biernie
oraz osoby, które obecnie nie palą ale przez wiele lat paliły
- Osoby często chorujące na infekcje górnych dróg oddechowych
- Osoby u których nie rozpoznano przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
PROGRAM OBEJMUJE
- Wizytę u lekarza wraz z edukacją zdrowotną
- Badanie spirometryczne

Zapisy przyjmujemy telefoniczne pod numerem 831-07-21 lub osobiście w rejestracji Przychodni.

Serdecznie zapraszamy
SZCZEPIENIA OCHRONNE


GRYPA

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywoływaną przez wiele typów wirusów. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych. Zalecane jest wykonywanie szczepień p/grypie zwłaszcza u osób z grupy wysokiego ryzyka.
Należą do nich:
- osoby powyżej 65 roku życia
- dorośli i dzieci z chorobami przewlekłymi, szczególnie układu oddechowego,
krążenia, chorobami nerek
- osoby z uszkodzonym lub osłabionym układem odpornościowym
- osoby z AIDS i w trakcie leczenia
- pacjenci z nowotworami
- chorzy na cukrzycę
- chorzy na astmę

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A),
tzw. "żółtaczka pokarmowa"


Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A są szczególnie zalecane:
- osobom z przewlekłymi chorobami wątroby
- dzieciom i młodzieży w wieku szkoły podstawowej,
- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokim ryzyku zachorowania na wzw A,
- pracownikom służby zdrowia,
- pracownikom służb miejskich,
- pracującym przy dystrybucji żywności i przygotowującym posiłki,
- mieszkańcom terenów przed spodziewanym wybuchem epidemii wzw A oraz terenów
gdzie epidemia znajduje się w początkowej fazie rozwoju.


Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B),
tzw. "żółtaczka wszczepienna"


Szczepienie przeciwko wzw B jest szczególnie zalecane:
- osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na
zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt
seksualny
- przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach
szczepień obowiązkowych
- chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych
- dzieciom i młodzieży, nie objętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi
- osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym

Sposobem na jednoczesne zabezpieczenie się przed WZW typu A i B jest szczepionka skojarzona. Przyjęcie szczepionki skojarzonej jest znacznie wygodniejsze niż szczepionek jednoskładnikowych.
Zalecana jest:
- dzieciom i młodzieży nie szczepionej przeciw WZW typu B,
- osobom podróżującym lub pracującym czasowo na terenach o zwiększonej
zapadalności na WZW typu A i B,
- pacjentom z przewlekłymi chorobami wątroby,
- pracownikom służby zdrowia,
- pracownikom służb miejskich,
- homoseksualistom,
- narkomanom.


REHABILITACJA


Lekarz rehabilitant - dr Aleksander Raczkowski
Pracujemy głównie w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rehabilitacja jest procesem przywracania sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej (także zawodowej), utraconej wskutek schorzeń i urazów, przez stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych.
W naszej placówce oferujemy Państwu następujące działania usprawniające.

KINEZYTERAPIA
- Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja - prowadzone
indywidualnie przez terapeutę
- Ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne,
czynne z oporem, izometryczne
- Mobilizacje i manipulacje (metoda Kaltenborna – bezbolesne uruchamianie
stawów)
- Wyciągi
- Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
- Praca indywidualna z pacjentem

FIZYKOTERAPIA
- Elektroterapia: elektrostymulacja, jonoforezy, galwanizacja, prądy
diadynamiczne, prądy interferencyjne,
- Ultradźwięki
- Światłolecznictwo: SOLLUX, laseroterapia punktowa
- Pole magnetyczne niskich częstotliwości (Magnertonik)
- Pole elektromagnetyczne wysokich częstotliwości (Terapuls)
- Krioterapia miejscowa - azot

MASAŻ
- klasyczny, (całkowity, częściowy)
- limfatyczny, (całkowity, częściowy)
- poprzeczny, (całkowity, częściowy)
- funkcyjny (całkowity, częściowy)

Zapewniamy również kompleksową rehabilitację leczniczą w warunkach domowych pacjentom, którzy z uwagi na duży stopień niesprawności nie mogą dotrzeć do naszej przychodni, a wymagają ciągłej i długotrwałej rehabilitacji.
Do nich należą osoby:
• z dysfunkcją w następstwie uszkodzenia i schorzeń OUN i obwodowego układu nerwowego:
– pacjenci po urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego z porażeniami i niedowładami,
– pacjenci z niedowładem połowiczym po udarach mózgu czy urazach czaszkowo-mózgowych,
– chorzy z postępującym zanikiem mięśni,
– chorzy z SM,
• z dysfunkcją będącą następstwem zmian pourazowych narządu ruchu , chorób reumatologicznych

Mamy zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Zabiegi wykonuje Państwu sześcioro fizjoterapeutów:
– Wioletta Figarska-kierownik rehabilitacji
– Marta Kubicka
– Piotr Kotulski
– Janusz Tympalski
– Bartosz Kot
– Tomasz Makuch
Wszyscy posiadają tytuł magistra fizjoterapii. W dalszym ciągu pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach.
Są mili, pogodni i życzliwi w stosunku do każdego pacjenta. Pacjenci dażą ich ogromnym szacunkiem i zaufaniem.


W soboty, w naszej przychodni, przyjmuje pacjentów masażysta – naturoterapeuta ,Marek Szopa , rehabilitant z wieloletnim doświadczeniem w renomowanych ośrodkach. Oferuje masaże: klasyczny, leczniczy i odchudzający akupresurę i rehabilitację. Bardzo chętnie odwiedzi Państwa w domach. Zapisy pod numerem tel.: 514 279 391. Zabiegi wykonywane są odpłatnie.
DIAGNOSTYKA


PUNKT POBRAŃ
LABORATORYJNE BADANIA KRWI:
- hematologia i koagulogi
- badania serologiczne
- diagnostyka chorób tarczycy
- hormony
- markery nowotworowe
- diagnostyka cukrzycy
- diagnostyka infekcji
- alergeny
- biochemia

LABORATORYJNE BADANIA MOCZU:
- ogólne badania moczu
- badania bakteriologiczne
- mocz dobowe wydalanie pierwiastków

LABORATORYJNE BADANIA KAŁU:
- badania ogólne
- badania na pasożyty

Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku 8:00 – 10:30

GABINET ZABIEGOWY:
- EKG spoczynkowe
- Iniekcje: śródskórne, podskórne, domięśniowe, dożylne
- Pomiary ciśnienia
- Pomiary glukozy
- Szczepienia p/WZW i p/grypie

Gabinet zabiegowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
Dietetyk Dyplomowany Katarzyna Kowalcze
Dietetyk Dyplomowany Katarzyna Kowalcze

Godziny przyjęć:
Poniedziałki 18.30-20.00

Cennik konsultacji:
- Konsultacja jednorazowa 120 zł
- Konsultacja rodzinna (dla 2 osób)200 zł
- Analiza składu ciała metodą bioimpedancji 50 zł
- Ułożenie indywidualnego jadłospisu (7 dni) 195 zł

WIZYTY PAKIETOWE W MEDINIE:
________________________________________
WSZYSTKIE WYKUPIONE WIZYTY PAKIETOWE OBOWIĄZUJĄ W OKRESIE
USTALONYM Z DIETETYKIEM DR INŻ. KATARZYNĄ KOWALCZE
PODCZAS PIERWSZEJ WIZYTY.
*************************************************************************


PONIESIONE OPŁATY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI W PRZYPADKU REZYGNACJI PACJENTA Z WYKUPIONEGO PAKIETU
________________________________________
Pakiet MINI CENA: 222 zł

Zawiera: 2 konsultacje dietetyczne
(terminy kolejnej wizyt ustalamy na pierwszej wizycie)

Pierwsza konsultacja:
- pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder), na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
- analiza dzienniczka żywieniowego - do pobrania z tej strony
(zakładka DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY)
- korekta sposobu żywienia
- zalecenia dietetyczne z uwzględnieniem wszystkich jednostek chorobowych
Druga konsultacja kontrolna po około 3-4 tygodniach:
- pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder), na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
- ocena sposobu żywienia i dzienniczka żywieniowego, z ewentualną korektą w razie konieczności


Pakiet MIDI CENA:333 zł
Zawiera: 3 konsultacje dietetyczne
(terminy kolejnych wizyt ustalamy na pierwszej wizycie)

Pierwsza konsultacja:
- pomiary antropometryczne tj. masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder, na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
- badanie składu ciała (metodą bioimpedancji)
- analiza dzienniczka żywieniowego - do pobrania z tej strony
(zakładka DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY)
- korekta sposobu żywienia
- zalecenia dietetyczne z uwzględnieniem wszystkich jednostek chorobowych

Druga konsultacja kontrolna po około 3-4 tygodniach:
- pomiary antropometryczne, tj. masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder, na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
-badanie składu ciała (metodą bioimpedancji)
- ocena sposobu żywienia i dzienniczka żywieniowego, z ewentualną korektą w razie konieczności
Trzecia konsultacja podtrzymująca osiągnięty efekt po kolejnych 3-4 tygodniach
- pomiary antropometryczne tj. masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder, na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
-badanie składu ciała (metodą bioimpedancji)
- sprawdzenie nawyków żywieniowych i osiągniętych wyników

________________________________________


Pakiet MAXI CENA 444 zł

ZAWIERA 4 konsultacje dietetyczne
(terminy kolejnych wizyt ustalamy na pierwszej wizycie)
Pierwsza konsultacja:
Pierwsza konsultacja:
- pomiary antropometryczne tj. masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder, na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
-badanie składu ciała (metodą bioimpedancji)

- analiza dzienniczka żywieniowego - do pobrania z tej strony
(zakładka DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY)
- korekta sposobu żywienia
- zalecenia dietetyczne z uwzględnieniem wszystkich jednostek chorobowych
Druga konsultacja kontrolna po około 3-4 tygodniach:
- pomiary antropometryczne tj. masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder, na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
-badanie składu ciała (metodą bioimpedancji)
- ocena sposobu żywienia i dzienniczka żywieniowego, z ewentualną korektą w razie konieczności
Trzecia konsultacja podtrzymująca osiągnięty efekt po kolejnych 3-4 tygodniach
- pomiary antropometryczne tj. masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder, na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
-badanie składu ciała (metodą bioimpedancji)
- sprawdzenie nawyków żywieniowych i osiągniętych wyników
- ustalenie planu dietetycznego dla podtrzymania osiągniętego efektu i utrwalenia dobrych nawyków żywieniowych

________________________________________


Pakiet PLUS MENU - 345 zł

2 konsultacje PLUS ułożenie jadłospisu na 7 dni
(terminy kolejnej wizyty ustalamy na pierwszej wizycie)
Jeśli czujesz, że ułożenie jadłospisu po otrzymanych zaleceniach jest na razie dla Ciebie za trudne, lub wolisz, by takie menu „startowe” przygotował Ci profesjonalista, to ten pakiet jest właśnie dla Ciebie. Otrzymasz dopasowany do potrzeb twojego organizmu
i możliwości finansowych, profesjonalnie przygotowany 7 dniowy jadłospis dzięki któremu zaczniesz odżywiać się wzorcowo.
________________________________________

PAKIET SENIOR (dla osób w wieku 60+) CENA 135 zł
Zawiera: 2 konsultacje dietetyczne
(terminy kolejnej wizyt ustalamy na pierwszej wizycie)

Rozumiejąc potrzeby zdrowotne i możliwości finansowe osób, które osiągnęły już wiek emerytalny proponuję PAKIET SENIOR, który pozwoli zachować w pełni mój profesjonalizm zawarty w standardowej poradzie dietetycznej oraz pogodzić możliwości finansowe emeryta.
Pierwsza konsultacja:
- pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder), na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
- analiza dzienniczka żywieniowego - do pobrania z tej strony
(zakładka DZIENNICZEK ŻYWIENIOWY)
- korekta sposobu żywienia
- zalecenia dietetyczne z uwzględnieniem wszystkich jednostek chorobowych

Druga konsultacja kontrolna po około 3-4 tygodniach:
- pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód talii i bioder), na ich podstawie wyliczam wskaźniki BMI i WHR i dokonuję ich interpretacji
- ocena sposobu żywienia i dzienniczka żywieniowego, z ewentualną korektą w razie konieczności
TERAPIA CHIROPRAKTYCZNA


POMAGA ORGANIZMOWI ODZYSKAĆ SIŁY I WITALNOŚĆ.

Terapia chiropraktyczna to forma opieki medycznej oparta na naturalnych możliwościach regeneracji organizmu. To regulacja poprzez mobilizacje kości: głowy, kręgosłupa, kończyn, a także tkanek miękkich. Przywracanie kręgom ich właściwego miejsca, a tkance miękkiej prawidłowego i symetrycznego napięcia. W trakcie zabiegu uruchamia się ośrodki samoregulacyjne człowieka.
Celem terapii jest normalizacja: zaburzeń układu ruchu, wyrównanie napięć układu mięśniowego oraz wyeliminowanie zaburzeń układu naczyniowego i nerwowego.
Terapia daje możliwość usunięcia bólu kręgosłupa związanego ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgów i krążków międzykręgowych, stanami po urazach i wypadkach. Usuwa stany napięciowe związane z przeciążeniem organizmu pracą fizyczną i długotrwałym stresem. Likwiduje bóle głowy pochodzenia migrenowego i urazowego. Wspomaga leczenie wad postawy u dzieci.
Wykonywana jest tylko rękoma terapeuty.
W pracy z pacjentem wykorzystuję metody:
- McTimoney-Corley`a
- Ackermanna
- uwolnień powięziowych
- terapię czaszkowo-krzyżową
- masaż klasyczny

Wskazania:
- bóle kręgosłupa
- stany pourazowe
- stany napięciowe
- stan przyśpieszonego starzenia
- wady postawy
- migrena
- depresje
- witalizacja
- drętwienie; rąk, nóg, pleców, twarzy

CHIROPRAKTYK
KRZYSZTOF WITENBERG
Tel. 505-770-874

STOMATOLOGIA


STOMATOLOGIA:

Gabinet stomatologiczny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00. Zapisy pod nr tel.: 22 831 07 21
Oferujemy Państwu usługi zarówno w ramach kontraktu NFZ jak i odpłatnie.

LECZENIE ZACHOWAWCZE
dr Urszula Sagała – Tomczuk, dr Hanna Bardzińska

- wypełnienia kompozytowe – materiały światłoutwardzalne
- leczenie nadwrażliwości
- fluoryzacja
- leczenie zapaleń miazgi, zgorzeli i zespołów endo-perio
- mechaniczne opracowywanie kanałów
- leczenie kanałów zakrzywionych
- wypełnianie kanałów materiałami nie powodującymi przebarwień

PROTETYKA

- korony i mosty licowane porcelaną na różnych stopach metali
- korony i mosty bez podbudowy metalowej (pełnoceramiczne, pełnokompozytowe)
- licówki i wkłady koronowe ceramiczne i kompozytowe
- wkłady koronowo-korzeniowe proste, składane i z zaczepami kulistymi
- protezy szkieletowe (również bezklamrowe)
- protezy osiadające

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - dr Małgorzata Lipińska-Królikowska, dr Wojciech Bukowski
– usuwanie zębów
– zabiegi resekcji, hemisekcji korzeni
– chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do protezowania

Na miejscu wykonujemy zdjęcia zębów –metodą radiowizjografi gwarantującej najwyższą jakość zdjęć przy minimalnych dawkach promieniowania (10-krotnie zmniejszona dawka promieniowania).

Oferujemy Państwu konkurencyjne ceny odpłatnych usług, miłą, życzliwą i profesjonalną obsługę

LECZYMY RÓWNIEŻ DZIECI

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego gabinetu.
medserwis.pl
medserwis.pl
Stomatologiczne dyżury nocne i świąteczne w ramach NFZ
Dni powszednie 19:00 - 07:00
Soboty i święta całą dobę.

Od 01.06.2011 r. poradnia stomatologiczna będzie czynna również w soboty od:
08:00 - 15:00.
Usługi będą świadczone odpłatnie.

Od lipca b.r. uruchamiamy w naszej przychodni Poradnię Geriatryczną (odpłatnie).
Poradnia czynna będzie od godz. 17:30 - 19:30.
Zapisy na 07.07.2011 r.
Telewolt Sp. z o.o.przychodnie.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel. 601 410 411
e-mail: redakcja@przychodnie.pl